MENIU

Formare inițială/Definitivat

Programele pentru examen 

PROGRAMA pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ Disciplina de examen: Religie creştină după Evanghelie

OMEN nr. 5529_aprobarea prog. pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la disciplina Cultură civică și educație socială și Artele spectacolului


Proba scrisă a examenului pentru obținerea definitivării în învățământ în anul școlar 2018-2019, va avea loc în 24 iulie 2019.

Înscrierea la examen se face la nivelul unităților de învățământ, până la 19-10-2018.

Dosarele de înscriere se transmit și se înregistrează la secretariatul I.S.J. Bihor în perioada 19 - 31 octombrie 2018 după următorul program:

  • Luni-Joi orele 9:00-16:00;
  • Vineri orele 9:00-14:00.|

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

a) fișa de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ - prevăzută în Anexa nr. 1.completată și confirmată de conducerea unității de învățământ și semnată de candidat;

b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ;

c) document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;

d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naștere, document privind schimbarea numelui (dacă este cazul);

 e) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

f) adeverință privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3) - taxa se va plăti la centrul de examen;

g) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat,  la data înscrierii;

h) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II , art. 22. alin 1.

Documentele specificate se vor depune într-un singur exemplar împreună cu adresa de înaintare (2 exemplare) din atașament, într-un dosar PLIC fără folii de plastic!!!

Pe fiecare dosar se va menționa:

  1. DEFINITIVARE 2019;
  2. Numele și prenumele candidatului (conform C.I.);
  3. Specialitatea, disciplina de examen;
  4. Școala unde funcționează în anul școlar 2018- 2019;
  5. Limba de susținere a examenului.

 


METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ


Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2018-2019


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE (actualizată la data 18-10-2018)

 Anexa Nr. 4