MENIU

Rezultatele probelor orale, limba de predare, din cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare - 06.06.2023.pdf

Probele orale din cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare - 06.06.2023


Planificarea Inspecțiilor la clasă / probelor practice / orale - Titularizare 2023

Graficul de desfășurare a INSPECȚIILOR SPECIALE la clasă

Graficul susținerii PROBELOR PRACTICE și ORALE


Obs.:
- Pentru detalii suplimentare (ora, titlul lecției, clasa/grupa, ....) vă rugăm să luați legătura cu secretariatul unității de învățământ la care sunteți repartizat
- Graficul de desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale poate suferi modificări. Modificările vor fi publicate în forma unei reprogramări, afișate în cadrul prezentei.

Anexa 4,6-12 a metodologiei de mobilitate referitoare la structura probelor practice și orale
Anexa 5 a metodologiei de mobilitate referitoare la FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI UTILIZATĂ ÎN CADRUL INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ | (fișier editabil)

Model raport scris - registru de inspecții - 2023

 Notă:
Art. 64:
(4) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.

Art. 67:
(12) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de elevi cu deficienţe de auz, clase/grupe de elevi cu deficienţe de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4 şi 6-12. Aceste probe se înregistrează audio-video. Probele practice la care participă şi elevi se înregistrează numai audio.
(13) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi candidaţii care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea se consemnează prin „admis” sau „respins”. Această probă se înregistrează audio-video. Proba se desfăşoară conform anexei nr. 4 .
(14) Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin o probă orală de cunoaștere a limbii române. Fac excepţie candidaţii pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba şi literatura română”, candidaţii care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română. Rezultatul probei orale de cunoaştere a limbii române se consemnează prin calificative „Admis/Respins”. Această probă se înregistrează audio-video. Proba se desfăşoară conform anexei nr. 4 .