MENIU

Cerere de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020- 2021

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ


ORDIN Nr. 5434 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

ORDIN Nr. 5558/2020 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020 – 2021


 

Proba scrisă a examenului pentru obținerea definitivării în învățământ în anul școlar 2020-2021, va avea loc în 14.07.2021.

Înscrierea la examen se face la nivelul unităților de învățământ, până la 15-10-2020.

Dosarele de înscriere se depun (de către persoane delegate de conducerea unității de învățământ – art. 14, alin.1) și se înregistrează la I.S.J. Bihor în perioada 16 - 31 octombrie 2020 după următorul program:

 • Luni-Joi orele 12:00-16:00;
 • Vineri orele 12:00-14:00.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente (conform art. 12, alin. (1)):

 1. Fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare în învățământ -prevăzuta în anexa nr. 1, completata și certificată de conducerea unității de învățământ si semnată de candidat;
 2. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ;
 3. document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;
 4. copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 5. adeverința privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;
 6. adeverința privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3);
  1. adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
  2. dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II, art. 22. alin 1.

Documentele specificate se vor depune într-un singur exemplar împreună cu adresa de înaintare (2 exemplare), într-un dosar PLIC fără folii de plastic!!!

Pe fiecare dosar se va menționa:

 1. DEFINITIVARE 2021;
 2. Numele și prenumele candidatului (conform C.I.);
 3. Specialitatea, disciplina de examen;
 4. Școala unde funcționează în anul școlar 2020- 2021;
 5. Limba de susținere a examenului.