MENIU

 

 

 


REZULTATELE CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - SESIUNEA 2022


 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - SESIUNEA 2022

           Proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2022, se va desfășura la LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „BETEL” ORADEA, adresa: str. Nicolae Șova, nr. 6, loc. Oradea, jud. Bihor, în data de 20.07.2022.

        ART. 22 (Ordin 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar)

   (1) Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 09,00 , durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

   (3) Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.   


Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă - repartizare pe săli


Depunerea contestațiilor - Contestațiile se pot depune la centrul de examen de la Liceul Teologic Penticostal BETEL Oradea în zilele de 27 iulie 2022 până la ora 20,00 și 28 iulie 2022 până la ora 12,00.


Model - Cerere de contestații     

 

 

Orar cursuri pentru pregatirea examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2022


Cerere de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2021- 2022 ( actualizat azi 24.09.2021)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ


ORDIN Nr. 5434 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

O R D I N privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022


 

Proba scrisă a examenului pentru obținerea definitivării în învățământ în anul școlar 2021-2022, va avea loc în 20.07.2022.

Înscrierea la examen se face la nivelul unităților de învățământ, până la 14-10-2021.

Dosarele de înscriere se depun (de către persoane delegate de conducerea unității de învățământ – art. 14, alin.1) și se înregistrează la I.S.J. Bihor în perioada 15 - 29 octombrie 2021 după graficul care va fi comunicat unităților de învățământ.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente (conform art. 12, alin. (1)):

 1. Fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare în învățământ -prevăzuta în anexa nr. 1, completata și certificată de conducerea unității de învățământ si semnată de candidat;
 2. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ;
 3. document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;
 4. copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 5. adeverința privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;
 6. adeverința privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3);
  1. adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
  2. dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II, art. 22. alin 1.

Documentele specificate se vor depune într-un singur exemplar împreună cu adresa de înaintare (2 exemplare), într-un dosar PLIC fără folii de plastic!!!

Pe fiecare dosar se va menționa:

 1. DEFINITIVARE 2022;
 2. Numele și prenumele candidatului (conform C.I.);
 3. Specialitatea, disciplina de examen;
 4. Școala unde funcționează în anul școlar 2021- 2022;
 5. Limba de susținere a examenului.