MENIU

În atenția candidaților care au promovat examenul: CERTIFICATELE se pot ridica la sediul IȘJ Bihor, camera 8, conform programului cu publicul


Programul de vizualizare a lucrărilor scrise de la examenul de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

ANUNȚ În atenția candidaților care au susținut Examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023 - 20.08 2023

CERERE DE VIZUALIZARE A LUCRĂRII SCRISE LA EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, SESIUNEA 2023

Calendarul activității de vizualizare a lucrărilor la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2023


REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL - SESIUNEA 2023


REZULTATELE INIŢIALE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL - SESIUNEA 2023


Depunerea contestațiilor - Contestațiile se pot depune la centrul de examen de la Liceul Teologic Penticostal BETEL Oradea


 Model - Cerere de contestații 


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL NAȚIONAL DE

DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - SESIUNEA 2023

         Proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2023, se va desfășura la LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL „BETEL” ORADEA, adresa: str. Nicolae Șova, nr. 6, loc. Oradea, jud. Bihor, în data de 19.07.2023.

        ART. 22 (Ordin 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar)

   (1) Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 09,00 , durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

   (3) Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.


Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă - repartizare pe săli (cf. art. 4 la PO 28872/30.06.2023 afișat în data: 18.07.2023 - 09:30)


Model cerere derogare, sesiunea 2023 (se înregistrează la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bihor)

Cerere de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2022- 2023 ( actualizat azi 03.10.2022)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ

ORDIN Nr. 5434 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar - varianta finală (consolidată în 12.10.2022)

ordin 5722/2022 modificarea metodologiei DEF pentru anul școlar 2022-2023.docx - versiune originală

ORDIN Nr. 5434 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar - versiune originală

Ordin al ministrului educației privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023


Înscrierea la examen se face la nivelul unităților de învățământ, până la 14-10-2022.

Dosarele de înscriere se depun (de către persoane delegate de conducerea unității de învățământ – art. 14, alin.1) și se înregistrează la I.S.J. Bihor în perioada 17 - 28 octombrie 2022 după graficul care va fi comunicat unităților de învățământ.
( conform adresei nr. 863/12.10.2022, transmis către toate unitățile de învățământ: 17-19 octombrie - completarea listei de candidati pe management.edubh.ro, 20-27 octombrie - transmiterea dosarelor către Inspectoratul Școlar Județean Bihor - camera 8, 28 octombrie - verificări suplimentare)

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente (conform art. 12, alin. (1)):

 1. Fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare în învățământ -prevăzuta în anexa nr. 1, completata și certificată de conducerea unității de învățământ si semnată de candidat;
 2. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ;
 3. document certificat „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care se solicită înscrierea la examen;
 4. copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul“ de către conducerea unității de învățământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 5. adeverința privind calificativul „Bine“ sau „Foarte bine“ acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;
 6. adeverința privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3);
  1. adeverința din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.
  2. dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II, art. 22. alin 1.

Documentele specificate se vor depune într-un singur exemplar împreună cu adresa de înaintare (2 exemplare), într-un dosar PLIC fără folii de plastic!!!

Pe fiecare dosar se va menționa:

 1. DEFINITIVARE 2023;
 2. Numele și prenumele candidatului (conform C.I.);
 3. Specialitatea, disciplina de examen;
 4. Școala unde funcționează în anul școlar 2022- 2023;
 5. Limba de susținere a examenului.