MENIU

22-06-2022


TABEL NOMINAL Punctajul obţinut Nr. 11468 Data 21.06.2022 cuprinzând punctajele finale ale candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor din data de 21.06.2022.


08-06-2022


TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele acordate candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit sesiunea 2022, aprobate în consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor din data de 08.06.2022.

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean în perioada 08.06 -10.06.2022, după următorul program:

08.06.2022 între orele 8:00 – 16:00;

09.06.2022 între orele 8:00 – 16:00;

10.06.2022 între orele 8:00 – 14:00;

 


20-04-2022


Ponderea gradațiilor de merit - sesiunea 2022


FIȘE DE (AUTO) EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT:


Notă:
Dosarul se va depune la secretariatul unității de învățământ, în perioada 2 - 16 mai 2022.
* Documentele NU vor fi înfoliate
* Perioada evaluată: 01.09.2016- 31.08.2021
* Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis:

  1. opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;
  2. cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;
  3. adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;
  4. adeverință de vechime în învățământ;
  5. fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;
  6. raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;
  7. declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din O.M.E. nr. 3551/2022;
  8. documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.

* Pentru acordarea gradației de merit este necesar un punctaj de minim 75 puncte.
* Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. În cazul în care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare (documente în original, decizii, adeverințe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc.). În situația în care candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, dosarul acestuia nu se evaluează, candidatul este eliminat din concurs și i se interzice participarea la concursul în vederea acordării gradației de merit organizat în următorii 2 ani. Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.

 


Declarație pe propria răspundere - cf. Anexa nr. 4 la metodologie
Cerere de înscriere pentru personalul didactic și didactic auxiliar  (actualizat în 05.05.2022)

Procedura operaţionala privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic auxiliar